top of page
COMPAS_rgb_edited.png

Hvem er vi

Image by Sharon McCutcheon

Projekter i COMPAS

Home: Research

Nyheder

IMG_3443.jpg

Besøg i forskningscentret

30. marts, 2022

I går fik COMPAS fint besøg af Regionsrådsformand Heino Knudsen. Forskere, patienter og sundhedspersonale involveret i forskningsprojekter i COMPAS i Region Sjælland deltog sammen med repræsentanter fra ledelsen på SUH. Øverste prioritet på dagsordenen var at indvie Regionsrådsformanden i hvorfor det er så vigtigt at vi laver forskning i ulighed i kræft, og hvorfor det er ekstra relevant i vores region. Der blev stillet mange gode spørgsmål, og især til hvordan vi sikrer at vores forskning på sigt kommer patienterne i regionen – og selvfølgelig hele Danmark - til gode. Vores gæster blev præsenteret for patienternes perspektiver, og disse stod som lysende eksempler på hvad det har betydet for dem og deres kræftforløb at deltage i vores projekter.​

seminar 21.3_edited.jpg

How can we involve vulnerable cancer patients in clinical trials?

Marts 21, 2022

This and many more questions were asked and discussed following excellent presentations from researchers from various backgrounds and fields. When developing new interventions that benefit the patients with cancer, it is essential that we are able to include also the most vulnerable patients in order to reach all with the progress that research has made. If not, we risk increasing inequality in cancer rather than reducing it. This dilemma is challenging to resolve even if we are hyper aware, and do all in our power to support and adjust to their needs. Therefore, we arranged the seminar to learn from each other accross the research fields of cancer prehabilitation, patient navigation, registerbased research, exercise oncology and implementation research. Further, we were very happy to have a talk from Prof. Berit Andersen form The Danish Council of Ethics, which prompted eager discussions between participants and presenters.

We wish to extend our gratitude to all presenters and participants for giving depth and value to the content of this day! See the programme.

socialsårbarhedFigur_edited.png

Sårbarhedsindex

- ny publikation fra COMPAS-forskere

March 22, 2022

Social sårbarhed er et udtryk for, hvordan en persons overordnede livssituation gør personen sårbar over for sundhedsproblemer. Social sårbarhed er altså bredere end at kigge på enkeltfaktorer såsom uddannelse, indkomst, arbejdsløshed og civilstand. Indtil nu har der ikke været et mål for social sårbarhed til forskning med data fra de danske registre.

I en ny publikation fra COMPAS work package 5 har Jens-Jakob Kjer Møller med sine medforfattere udviklet og undersøgt et registerbaseret sårbarhedsindex, som de vil bruge i deres videre undersøgelse af ulighed i rehabilitering og palliation. Læs hele artiklen her.

Legal Aid

Største danske undersøgelse af senfølger hos kræft-overlevere

13. januar,  2022

Der går i disse dage spørgeskema ud til ca 120.000 personer i Danmark, der har haft kræft indenfor de sidste 10 år. Det udgør den hidtil største spørgeskema undersøgelse af senfølger i Danmark. Besvarelserne skal gøre os klogere på, hvilke senfølger kræftoverlevere oplever, særlige risikofaktorer, og om der er social ulighed i, hvordan senfølgebyrden fordeler sig. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Kræftens Bekæmpelse, Klinisk Onkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital og COMPAS, og er støttet af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg, Novo Nordisk Fonden og Helsefonden. Les mere her.

udstyr 6mw_edited.jpg

Sådan ser udstyret ud, når testen kommer hjem til patienten

7. oktober, 2021

I COMPAS har vi fokus på at lave forskning for sårbare patienter med kræft, og det kræver netop, at vi kan få de mest sårbare patienter med i vores projekter. PHILUCA er et pilotprojekt om fysisk funktions betydning for det onkologiske behandlingsforløb for lungekræft. Ved gennemførelse af ganske få fysiske tests på diagnosetidspunktet, kan man måske bedre bedømme, hvilken dosis kemoterapi den enkelte patient kan få et godt forløb med? Vi har derfor tilpasset de fysiske tests til at imødekomme dem, der ikke kan komme til os for at blive testet. Vi kommer bare hjem til dem.

Woman Holding Cigarette

Rygestop blandt patienter med lungekræft nytter!

19. august, 2021

Så er det jo godt,  at Navigate har fokus på at støtte patienterne til at gøre de nødvendige forandringer for at komme bedre igennem kræftforløbet. En artikel i Annals of Internal Medicine har fundet, at 33,7% af de patienter, der stopper med rygning ved diagnosen, har en højere 7-års overlevelse. Se omtale af emnet og projektet her

Neotrain_Logo_DK_payoff_RGB_edited.png

NEO-TRAIN-PROJEKTET ER KOMMET GODT FRA START

27. oktober 2021

Der er mange om buddet, når man ansøger om midler til forskningsprojekter. Heldigvis har NEO-Train projektet modtaget indtil flere bevillinger, som muliggør, at vi kan træne patienter flere steder i Region Sjælland. Det at patienterne kan træne tæt på deres hjem vil være afgørende for fastholdelsen i træningsinterventionen og dermed projektets succes.

NEO-Train ligger i WP6 i COMPAS, og formålet er at undersøge, om træning under kemoterapi før operation for brystkræft kan øge reduktionen af tumorstørrelsen og forbedre patienternes forløb.

NEO-Train har indtil videre modtaget 300.000 kr. fra Helsefonden, 250.000 kr. fra Dansk Kræftforskningsfond, 100.000 kr. fra Dagmar Marshalls Fond og senest 150.000 kr. fra Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Sebastian W.jpg

"Som du spørger, får du svar"

- ulighed i kommunikation

2021

Patienter med kort uddannelse, lav indkomst og flere samtidige sygdomme, og som bor alene, klarer sig dårligere i alle faser af et kræftforløb sammenlignet med bedrestillede medborgere. To forhold bidrager til at vedligeholde og reproducere denne sociale ulighed i kræftbehandlingen: Patientens forberedelse og sundhedspersonalets kommunikation på patientens præmisser.

I en ny publikation, der udspringer fra COMPAS work package 1, har Annemarie Dencker og kolleger undersøgt, hvad der er på spil, og hvordan sygeplejersker kan bidrage til at bryde denne sociale ulighed.

Læs mere HER.

DFF.png

Navigate på vej mod national udbredelse 

2021

Projekt Navigate i COMPAS work package 3 har glædeligt opnået endnu en bevilling, denne gang på godt 2 millioner fra Danmarks Frie Forskningsfond. Det er et vigtigt skridt i at opnå målet, at projektet kan blive et nationalt initiativ. I øjeblikket bliver sygeplejersker og fysioterapeuter på tværs af landet uddannet til at udføre Navigate interventionen, og dermed er de forberedende aktiviteter godt i gang. Læs mere om projektet her på hjemmesiden, og du kan se bevillingsopslaget HER.

Perspektivogdebat.png

Sundhedsvæsenet og de skæve agurker

2021

I dette nummer af Perspektiv & debat er der fokus på social ulighed i kræftbehandling, med omtale af en række COMPAS projekter og de tiltag vi afprøver i klinikken for at adressere uligheden. Desuden sætter Morten Sodemann i en kronik atter en gang fingeren hvor det mest gør ondt. "For sundhedsvæsenet er patienten blevet et råstof (...). Det betyder at besværlige patienter, de skæve agurker, bliver grus i maskineriet og en hindring for effektivisering". Du kan finde nummeret her

Image by You X Ventures

Workshop om ulighed i rehabilitering og palliation til mennesker med kræft

Februar 2021

Forskere, fagprofessionelle og andre centrale aktører diskuterede fredag 5. februar 2021 i en workshop afholdt af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation - OUH og Forskningsenheden for Brugerperspektiver, SDU, hvordan rehabilitering og palliation bedst gøres tilgængelig for socialt sårbare mennesker med kræft. REHPA er ansvarlig for COMPAS-arbejdspakken, der omhandler kommunalt baseret rehabilitering og palliation til mennesker med fremskreden kræft, som er socialt sårbare og/eller oplever social ulighed.

  

Deltagerne debatterede udfordringer i arbejdet med reduktion af social ulighed og sårbarhed i rehabilitering og palliation, samt bød ind med forslag til håndtering af udfordringerne. Det blev særligt fremhævet, at indsatser i rehabilitering og palliation skal tage afsæt i den enkeltes behov og ønsker – ikke hvad sundhedsprofessionelle synes er vigtigt. Indsatser skal have fokus på individet, være håndholdt, have fleksibilitet og kontinuitet, og rehabilitering bør være en standarddel af kræftforløbet.

navigat_edited_edited.jpg

Novo Nordisk bevilling til Navigate – individuel støtte til lungekræftbehandling

2021

En af vores COMPAS-arbejdspakker "Navigation i kompleks behandling" har modtaget Novo Nordisk Fondens postdoc-stipendie i sygeplejeforskning på 2,2 millioner kroner. Pengene skal gå til at realisere lodtrækningsundersøgelsen Navigate, der tester, om en individualiseret sygeplejeintervention i kombination med patient-rapporterede symptomer (PROs) og fysisk træning kan forbedre overlevelsen og muligheden for at modtage og gennemføre behandling blandt sårbare lungekræftpatienter. Undersøgelsen skal bidrage til at mindske den sociale ulighed i overlevelse efter lungekræft. Postdoc’en finder sted ved forskningsgruppen Psykologiske Aspekter af Kræft ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og i tæt i samarbejde med Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital Roskilde og Lungekirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital samt et stort konsortium af samarbejdende kræftafdelinger.

Friendly Young Doctor

Der skal gøres en ekstra indsats for svage kræftpatienter

November 2020

I et debatindlæg i "Altinget.dk" skriver Jesper Fisker, Administrerende Direktør i Kræftens Bekæmpelse og Susanne Oksbjerg Dalton, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse samt leder for Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS); "Vi må erkende, at hvis alle skal behandles lige, er det de relativt svageste, der skal gøres noget ekstra for". De pointerer, at det ikke er sundhedsvæsenet, der skaber uligheden, men systemet formår ikke at kompensere for den. Tværtimod. Derudover, kommer de med bud på, hvad der kan gøres for at skabe mere lighed i mødet med sundhedsvæsenet. Se hele debatindlægget her.

Patient Room

Kronik i 'information'

September 2020

I COMPAS går en del af vores forskning ud på at finde ud af, hvad der er på spil i kommunikationen mellem sundhedspersonale, patienter og pårørende, som kan være med til at producere og reproducere den sociale ulighed i kræft. I den forbindelse har postdoc Annemarie Dencker skrevet en kronik, der peger på, at et opgør med den sociale ulighed i kræft kræver et paradigmeskifte. Pointen er, at når sundhedspersonale ikke systematisk kender til patienternes sociale liv, så kan de heller ikke tage højde det i behandlingen, hvilket kan have konsekvenser - især for de dårligst stillede patienter. Læs hele kronikken her.

Caregiver with Patient

Begrænset forskning om rehabilitering og palliation til socioøkonomisk sårbare personer med fremskreden kræft

2020

En gruppe af forskere fra COMPAS har publiceret et scoping review i Acta Oncologica med titlen 'Rehabilitation and palliative care for socioeconomically disadvantaged patients with advanced cancer: a scoping review'. Studiet har kortlagt nuværende forskning om rehabilitering og palliation til socioøkonomisk sårbare personer med fremskreden kræft. En systematisk litteratursøgning blev foretaget i CINAHL, PubMed og EMBASE. To forskere udvalgte artikler på baggrund af opstillede in- og eksklusionskriterier. I alt fremkom 1.401 hits, 80 af dem blev læst i fuldtekst og 11 blev inkluderet i reviewet. 10 var kvantitative studier og ét var kvalitativt, hvoraf de fleste var fra USA. Størstedelen af studierne undersøgte om indkomst havde betydning for at modtage palliation. Ingen studier undersøgte rehabilitering til socioøkonomisk sårbare personer med fremskreden kræft. Der mangler således mere forskning om denne målgruppe og særligt deres mulighed for at modtage rehabilitering.

Læs mere om studiet her

COLOURBOX10674246.JPG

Telefonkonsultationer i stedet for fysisk fremmøde

2020

På grund af COVID-19 pandemien har kræftbehandlingen været påvirket. Mange konsultationer er blevet lavet om til telefonkonsultationer og pårørende har ikke kunnet bistå patienterne på samme måde som før i mødet med sundhedspersonalet. Samitidig kan der også være fordele ved ikke at skulle møde op på hospitalet hver gang. 


I COMPAS er vi ved at kortlægge, hvordan disse forandringer har påvirket kræftpatienterne, deres pårørende og også sundhedspersonale. Undersøgelsen foretages på kræftafdelingerne i Region Sjælland og består af kvalitative interviews, en stor spørgeskemaundersøgelse og en journalgennemgang. Forskerne har arbejdet på højtryk for at få skudt undersøgelsen i gang i disse dage.

Fokus er at vi, i en region med store afstande og mange patienter med multisygdom, skal sikre, at alle patienter kommer bedst muligt igennem deres kræftbehandling. 

Læs mere om undersøgelsen her. 

Patient med Healthcare Sygeplejerske

Nye bevillinger til COMPAS

2020

I COMPAS arbejder vi på højtryk for at skaffe yderligere finansiering sådan at vores forskning bliver af højeste kvalitet. Det er nemlig dyrt at lave interventionsforskning.

Et af vores projekter, "Imod alle odds", som er en livsstilsintervention til patienter i høj risiko for komplikationer efter kirurgi, har modtaget en sygeplejeforsknings bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 600.000 kroner. Stort tillykke til vores kolleger!

Sygeplejerske Og Patient

Netværks-bevillinger til COMPAS projekt

2020

Med netværks-bevillinger fra Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og fra Dansk Forskningscenter for Lungekræft går vi i gang med at diskutere med afdelinger i flere regioner, hvordan vi bedst kan udvikle en intervention, som kan støtte sårbare lungekræftpatienter igennem deres behandling. Vi skal sikre, at vi udvikler et værktøj, der giver mening for patienterne og passer ind i en hektisk klinisk hverdag - og hvis det har en gavnlig effekt, at det effektivt og hurtigt kan bredes ud til gavn for alle patienter. Sygeplejenavigation til lungekræftpatienter er et COMPAS projekt "Navigation i kompleks behandling" - og de nye midler som er opnået i samarbejde med Professor Erik Jakobsen, OUH.

Home: Nyheder

Elevator talks

Her præsenterer forskerne i COMPAS deres projekter i korte videoer.

Sygeplejerske og phd. studerende Eva Kjeldsted Jensen fortæller om projektet "Neo-Train" fra WP6. I Neo-Train undersøger man om træning kan øge effekten af kemoterapi inden operation for brystkræft. Projektet rekrutterer lige nu patienter fra Sjællands Universitetshospital, Næstved. 

Home: Video

Ældre nyheder

Home: News & Resources
åbning_edited_edited.jpg

Opening of COMPAS

We are so proud to announce the official opening of the Danish Research Center for Equality in Cancer, hosted by Zealand University Hospital, Department of Oncology and Palliative Care, Næstved. 

Please join us for this event with inspiring talks from outstanding researchers and an introduction to who we are and what we plan to do.

bottom of page